Fakulta prírodných vied a informatiky - katedra informatika

SBP

zimný + letný semester

4 kredity

Seminár k bakalárskej práci

Čo sa na tomto predmete
naučíš?

V priebehu semestra vypracuješ pod vedením svojho školiteľa stanovenú časť záverečnej práce. V rámci seminárov zrealizuješ praktické aktivity s dôrazom na metodiku a povahu záverečnej práce podľa pokynov a zadania školiteľa.

DETAILY PREDMETU

KATEGÓRIA

Základné koncepty a budovanie zručností

ROZSAH

Individuálna konzultácia vyučujúceho so študentom.

ZARADENIE PREDMETU

Povinný (A)

PODMIENKY ABSOLVOVANIA

Aktívne sa budeš zúčastňovať semináru a priebežne konzultovať svoju záverečnú prácu so školiteľom, kde budete riešiť progres tvojej záverečnej práce.

STRUČNÁ OSNOVA PREDMETU

Zimný semester

 1. Vypracovanie projektu bakalárskej práce
 2. Formulácia cieľov a štruktúry bakalárskej práce
 3. Štúdium informačných zdrojov
 4. Návrh metodiky práce a zber dát (experimentálne zameraná záverečná práca)
 5. Koncepcia a štruktúra bakalárskej práce
 6. Časový harmonogram vypracovania bakalárskej práce
 7. Organizácia práce a práca s informačnými zdrojmi
 8. Formulácia prvých dosiahnutých výsledkov do textovej podoby

 

Letný semester

 1. Definitívna formulácia cieľov a štruktúry bakalárskej práce
 2. Organizácia práce a práca s informačnými zdrojmi
 3. Tvorivé vypracovanie záverečnej práce
 4. Technické spracovanie rukopisu

PROJEKTY, KTORÉ VYTVORILI
ŠTUDENTI