Fakulta prírodných vied a informatiky - katedra informatika

OT

zimný semester

6 kreditov

Objektové technológie

Čo sa na tomto predmete
naučíš?

Objektové technológie je jeden z povinno-voliteľných predmetov, ktorý absolvuješ v druhom roku štúdia, konkrétne v zimnom semestri. Prehĺbiš tu svoje už získané znalosti z programovania v jazyku Java. Naučíš sa používať rozhranie (JDBC) pre prístup k relačným databázam,  budeš programovať jednoduchšie CRUD aplikácie, aj zložitejšie dynamické webové aplikácie prostredníctvom Servletov. Súčasťou predmetu sú pútavé prednášky aj praktické cvičenia, na ktorých si vyskúšaš všetko prakticky.

DETAILY PREDMETU

KATEGÓRIA

Programovanie a softvérové inžinierstvo

ROZSAH

13 hodín (prednášky) + 13 hodín (cvičenia)

ZARADENIE PREDMETU

Povinne voliteľný (B)

PODMIENKY ABSOLVOVANIA

Povinne sa budeš zúčastňovať na cvičeniach, priebežne budeš riešiť zadania a vypracovávať finálny projekt. Budeš sa zapájať do hodnotenia projektov spolužiakov.

STRUČNÁ OSNOVA PREDMETU

1. Java a grafika. Udalosti a udalosťami riadené programovanie.
2. Vlastné komponenty. Vizualizácia stavov komponentu. Udalosti. Časovač.
3. Event model. Spracovanie udalostí myši/ukazovateľa. Aplikácie časovača. Animácie.
4. Hierarchia komponentov. Diagram tried. Používateľský výber komponentu. Manipulácia s
rodičovskou triedou.
5. Práca s obrázkami. Herný engine. Vlákna v UI.
6. Framework Collection (triedy Set, Map, List). Praktické použitie v hernej aplikácii.
7. Praktický test 1
8. JavaEE. JDBC a práca s databázou
9. Servlety (pripojenie, formulár, databáza)
10. Webová aplikácia s prepojením na databázu, CRUD operácie.
11. Identifikácia používateľa. Používanie session. Aplikácia s prihlasovaním.
12. Session a e-shop. Synchronizácia procesov. Techniky pripájania k databáze.
13. Praktický test 2
14. Príprava na skúšku a skúška

PROJEKTY, KTORÉ VYTVORILI
ŠTUDENTI