Fakulta prírodných vied a informatiky - katedra informatika

RR

zimný semester

5 kreditov

Rozšírená realita

Čo sa na tomto predmete
naučíš?

Vďaka rozšírenej realite je možné zobrazovať počítačom generované objekty v reálnom svete. Táto technológia má využitie v rôznych odvetviach, ako je zdravotníctvo, navigačné systémy a aj armáda.

 

DETAILY PREDMETU

KATEGÓRIA

Vývoj hier a grafika, programovanie, fyzika

ROZSAH

20 hodín (7 prednášok a 13 cvičení)

ZARADENIE PREDMETU

Povinne voliteľný (B)

PODMIENKY ABSOLVOVANIA

Predmet absolvuješ ak budeš aktívny na hodinách, budeš priebežne riešiť čiastkové projekty, úspešne pripravíš a prezentuješ projekty, ktorých bodovanie je uvedené v kurze, pričom jednotlivé časti majú stúpajúcu náročnosť a korešpondujú s témami kurzu. Finálny projekt si tvoj tím obhajuje na poslednej hodine pričom súčasťou obhajoby je okrem prezentácie i vysvetlenie vybraných častí kódu a zdokumentovateľný prínos každého člena tímu.

STRUČNÁ OSNOVA PREDMETU

1. Zmiešaná realita (AR). Pojem, vývoj, aktuálny stav. Požívateľské rozhrania. Rozdiely medzi VR a AR – domáca príprava: V rámci domácej prípravy, pokiaľ nie je definovaná práca na projekte, študenti dokončujú úlohy začaté na seminároch a uvádzajú ich do fázy spustiteľnosti. Výsledky prezentujú na začiatku ďalšej hodiny.

2. Mobilné / Unity XR vstupy. XR plugin framework. XR API. Jednoduchhá kompozícia v rámci aplikácie – domáca príprava: 4 hod.

3. Softvér pre AR, Vuforia. Kombinácia Unity a Vuforia pre vytváranie obsahu – domáca príprava: 4 hod.

4. Druhy a spôsoby kompozície obrazu. Rozoznávanie obrazu. Definícia tímov a úloh z oblasti AR – domáca príprava: 4 hod.

5. Softvérový projekt 1. – Interaktívne vizitky. Špecifikácia, definovanie požiadaviek – domáca príprava: Práca na projekte 1. Tvorba / získanie 3D modelov a integrácia do aplikácie (6 hod.)

6. Detekcia tlačeného 2D kódu a rozšírenie obrazu o 3D model. Teoretické princípy a aplikácia v prostredí Unity – domáca príprava: Práca na projekte 1 (8 hod.)

7. Detekcia 3D objektu a zobrazenie 3D modelu. Teoretické princípy a aplikácia v prostredí Unity – domáca príprava: Finalizácia a prezentácia projektu 1 (6 hod.)

8. Geodáta v aplikáciách. Projekt 2 – Pokemon go fenomén – domáca príprava: Špecifikácia projektu kombinujúceho geolokáciu, kompas a rozpoznávanie obrazu (tímový projekt). (6 hod.)

9. Image tracker, multiple image trackers – domáca príprava: 4 hod.

10. Rozpoznávanie sveta v okolí používateľa. Geolokácia. Použitie senzorov – domáca príprava: Práca na projekte 2 (8 hod.)

11. Identifikácia problémových miest a prvkov spracúvanej aplikácie, došpecifikovanie požiadaviek – domáca príprava: Práca na projekte 2 na základe upravených požiadaviek. (8 hod.)

12. Multiplayerový potenciál AR – domáca príprava: Práca na projekte 2 (12 hod.)

13. Prezentácia a obhajoba projektov – domáca príprava: Finalizácia projektu 2. Príprava na obhajobu. (16 hod.)

PROJEKTY, KTORÉ VYTVORILI
ŠTUDENTI