Fakulta prírodných vied a informatiky - katedra informatika

VR

letný semester

5 kreditov

Virtuálna realita

Čo sa na tomto predmete
naučíš?

Vytváranie aplikácií vo virtuálnej realite je veľmi reálne. Tu sa naučíte akým spôsobom je riešené ovládanie vo virtuálnej realite, ako interagovať s objektmi vo virtuálnej realite a ako vytvoriť vlastnú plnohodnotnú hru vo virtuálnej realite.

DETAILY PREDMETU

KATEGÓRIA

Vývoj hier a grafika, programovanie, fyzika

ROZSAH

20 hodín (7 prednášok a 13 cvičení)

ZARADENIE PREDMETU

Povinný (A)

PODMIENKY ABSOLVOVANIA

Budeš aktívny na hodinách, priebežne riešiš čiastkové projekty, úspešne pripravíš a prezentuješ projekty, ktorých bodovanie je uvedené v kurze, pričom jednotlivé časti majú stúpajúcu náročnosť a korešpondujú s témami kurzu. Finálny projekt si tvoj tím obhajuje na poslednej hodine pričom súčasťou obhajoby je okrem prezentácie i vysvetlenie vybraných častí kódu a zdokumentovateľný prínos každého člena tímu.

STRUČNÁ OSNOVA PREDMETU

1. Virtuálna realita. Pojem, vývoj, aktuálny stav. Používateľské rozhrania vo VR. Vytvorenie tímov – domáca príprava: V rámci domácej prípravy, pokiaľ nie je definovaná práca na projekte, študenti dokončujú úlohy začaté na seminároch a uvádzajú ich do fázy spustiteľnosti. Výsledky overujú na technických zariadeniach na začiatku ďalšej hodiny. Práca prebieha v tímoch v nadväznosti na predmet Softvérové inžinierstvo.

2. Oblasti aplikácie virtuálnej reality. Príprava a tvorba VR obsahu: Grafika, audio, zásady tvorby objektov – domáca príprava: Špecifikácia požiadaviek v podobe používateľských príbehov, tvorba backlogu, výber architektúry (4 hod.)

3. Základné typy ilúzií vo VR. Definícia individuálnych projektov. Zameranie kamery. Pridanie udalostí na zmenu zobrazenia zameraného objektu – domáca príprava: Šprint 1 – Práca na príbehoch. Príprava špecifikácie projektov, rozdelenie krokov vývoja. Definícia požiadaviek (6 hod.)

4. Dizajn VR: percepčné a kognitívne faktory. 3D scéna s panoramatickým pozadím. Aplikácia videoklipov v prostredí VR – domáca príprava: Šprint 1 – Práca na príbehoch. Hľadanie/tvorba a integrácia elementárnych prvkov do projektu (6 hod.)

5. Interaktivita s objektami. Pravidlá uchopenia priblížením, aktívna a pasívna interakcia, príklady – domáca príprava: Šprint 1 – prezentácia aktuálneho stavu. Implementácia prvkov interaktivity, finalizácia prvej časti projektu (10 hod.)

6. Pohyb v 3D prostredí. Sledovanie, latencia, zorné pole v reálnom živote, HMD, jaskyne. Typy/technológie pohybu – domáca príprava: Šprint 2 – práca na príbehoch. Definícia požiadaviek pre pohyb (6 hod.)

7. Problémy s pohybom – interakcia, obmedzená oblasť pohybu, nevoľnosť z používania VR – domáca príprava: Šprint 2 – práca na príbehoch. Príprava assetov a grafiky (4 hod.)

8. Problémy s nevoľnosťou a ich eliminácia. Pohyb na mieste – domáca príprava: Šprint 2 – prezentácia aktuálneho stavu a funkčnej verzie. Aplikácia vhodnej technológie pre simulovanie pohybu a jej integrácia do aplikácie (6 hod.)

9. Fyzika – aplikácia vybraných vlastností objektov – domáca príprava: Šprint 3 – práca na príbehoch. Práca na projekte, pridávanie prvkov fyziky (6hod.)

10. Používateľské rozhranie – domáca príprava: Šprint 3 – práca na príbehoch. Práca na projekte, pridávanie menu/používateľského rozhrania (6 hod.)

11. Gestá a ovládanie gestami. Plugin pre identifikáciu gest – domáca príprava: Šprint 3 – prezentácia aktuálneho stavu a funkčnej verzie, dokumentácie projektu. Práca na projekte, aplikácia gest (8 hod.)

12. Kostra (skeleton) a „reč tela“ – domáca príprava: Šprint 4 – prezentácia aktuálneho stavu a funkčnej verzie. Práca na projekte, podľa potreby pridávanie prvkov evidujúcich pohyb používateľa (8 hod.)

13. Obhajoba projektu – domáca príprava: Finalizácia projektu, príprava na obhajobu projektu – Šprint 5 (16 hod.)

PROJEKTY, KTORÉ VYTVORILI
ŠTUDENTI