Fakulta prírodných vied a informatiky - katedra informatika

MPI

zimný + letný semester

6 kreditov

Matematika pre informatikov

Čo sa na tomto predmete
naučíš?

Predmet je rozdelený do dvoch častí, ktoré absolvuješ v prvom ročníku, v zimnom a letnom semestri. Počas jedného roka sa zoznámiš s niektorými základnými pojmami diskrétnej matematiky. Ide hlavne o základy matematickej logiky, teóriu množín, pojmy zobrazenia a relácie, kombinatoriky a teórie grafov. Po absolvovaní predmetu si schopný chápať a vysvetliť základné matematické pojmy a postupy, rozumieš ich vzájomnej súvislosti. Vďaka tomu získaš povedomie o praktickom využití metód  diskrétnej matematiky, ktoré vieš aplikovať do ďalších oblastí informatiky (napr. funkcie ako zobrazenie, relácie v databázach, problémy riešené teóriou grafov).

DETAILY PREDMETU

KATEGÓRIA

Základné koncepty a budovanie zručností

ROZSAH

26 hodín účasť na seminároch + 13 hodín príprava na semináre a čiastkové testy + 20 hodín samoštúdium a príprava seminárnej práce, zbierky riešených úloh.

ZARADENIE PREDMETU

Povinne voliteľný (B)

PODMIENKY ABSOLVOVANIA

Povinne sa musíš zúčastniť seminára, kde máš možnosť získať body za aktivitu pri riešení úloh a diskutovať k jednotlivým riešeným témam. Počas semestra vypracuješ seminárnu prácu a zároveň budeš písať čiastkové testy, ktoré preveria tvoje dosiahnuté vedomosti.

STRUČNÁ OSNOVA PREDMETU

Zimný semester:

 1. Výroky a množiny.
 2. Matice a operácie s nimi.
 3. Hodnosť matice. Frobeniova veta.
 4. Lineárne rovnice a nerovnice.
 5. Homogénne sústavy lineárnych rovníc.
 6. Riešenie sústav lineárnych rovníc Gaussovou eliminačnou metódou.
 7. Permutácie. Determinanty.
 8. Výpočet inverznej matice.
 9. Úprava algebrických výrazov.
 10. Binomická veta.
 11. Polynóm jednej premennej. Hornerova schéma.
 12. Kombinatorika. Variácie, permutácie, kombinácie.
 13. Klasická pravdepodobnosť.

 

Letný semester:

 1. Elementárne funkcie, ich vlastnosti. Definičný obor funkcie, inverzná funkcia
 2. Exponenciálne a logaritmické funkcie a rovnice.
 3. Goniometrické a cyklometrické funkcie a goniometrické rovnice.
 4. Rovnice a nerovnice s absolútnymi hodnotami.
 5. Postupnosti, konvergencia.
 6. Derivácia funkcie, dotyčnica, priebeh funkcie.
 7. Základy analytickej geometrie. Súradnicová sústava v rovine a priestore.
 8. Rovnice priamky v rovine a v priestore. Rovnice roviny v priestore.
 9. Vzájomná poloha lineárnych útvarov.
 10. Metrické vlastnosti v rovine a v priestore.
 11. Geometrické zobrazenia.
 12. Analytické vyjadrenie (matice) geometrických zobrazení.
 13. Kužeľosečky a kvadratické plochy.

PROJEKTY, KTORÉ VYTVORILI
ŠTUDENTI