Fakulta prírodných vied a informatiky - katedra informatika

KI/PAD/22 

zimný semester

6 kreditov

Počítačová analýza dát

Čo sa na tomto predmete
naučíš?

Tento predmet ťa naučí ako sa nestratiť v záplave čísiel. Dozvieš sa, ako dáta spolu súvisia a ako v nich hľadať zmysluplné informácie. Prevedieme ťa celým procesom práce s dátami, od ich prípravy na spracovanie, cez analýzu až po interpretáciu a vizualizáciu.

DETAILY PREDMETU

KATEGÓRIA

Dátová veda a umelá inteligencia

ROZSAH

26 + 26 hodín (prednášky + semináre)

ZARADENIE PREDMETU

Povinný (A)

PODMIENKY ABSOLVOVANIA

Počas semestra potrebuješ absolvovať priebežné testy (20%) a samostatne riešiť úlohy zadané v kurze (30%). Ak získaš potrebný počet bodov môžeš ísť na ústnu skúšku, ktorá pozostáva z teoretických otázok (20%) a z otázok týkajúcich úloh v kurze, ktoré si počas semestra riešil (30%). Na skúške potrebuješ získať viac ako 70% z celkového počtu bodov, inak ti nebudú udelené kredity za predmet.

STRUČNÁ OSNOVA PREDMETU

Pre každý týždeň je pripravený jeden praktický príklad vo virtuálnom vzdelávacom prostredí, ktorý študent podľa návodu sám vypracuje v jazyku Python alebo v štatistickom softvéri STATISTICA Data Miner. Problémové a ťažšie pochopiteľné časti príkladu budú konzultované na cvičeniach. Domáca príprava bude prioritne zameraná na aplikácie knižníc: pandas, numpy, matplotlib, seaborn a scipy.

 1. Získavanie dát: meracie procedúry a výskumné plány.
 2. Získavanie dát: zdroje dát a úvod do objavovania znalostí.
 3. Exploračná analýza: početnosti a popisné charakteristiky
 4. Exploračná analýza: vizualizácia dát.
 5. Exploračná analýza: analýza reziduálnych hodnôt a transformácia dát.
 6. Exploračná analýza: úvod do viacrozmerných prieskumných techník.
 7. Exploračná analýza (Test).
 8. Inferenčná analýza: pravdepodobnosť ako teoretický základ inferenčnej analýzy, odhady
  parametrov a testovanie hypotéz.
 9. Inferenčná analýza: výber metódy (parametrické/neparametrické testy, závislé/nezávislé vzorky,
  jednorozmerné/viacnásobné/viacrozmerné analýzy).
 10. Inferenčná analýza: testy rozdelenia, testy o rozptyle a ich neparametrické alternatívy.
 11. Inferenčná analýza: testy o strednej hodnote a ich neparametrické alternatívy.
 12. Inferenčná analýza: vzťahy medzi premennými
 13. Inferenčná analýza (Test).
 14. Príprava na skúšku, skúška.

PROJEKTY, KTORÉ VYTVORILI
ŠTUDENTI