Fakulta prírodných vied a informatiky - katedra informatika

KI/bOP/22

zimný semester

5 kreditov

Odborná prax

Čo sa na tomto predmete
naučíš?

Dokážeš využiť získané teoretické vedomosti aj v praxi? Ponúkame ti možnosť nahliadnuť do procesov reálnej firmy v IT sektore. Naučíš sa viesť odbornú dokumentáciu, komunikovať s budúcimi zákazníkmi, prezentovať svoje nápady. Budeš mať jedinečnú možnosť byť pri vzniku a vývoji produktov vybranej firmy, byť členom úspešného projektového tímu a získať profesionálne kontakty.

DETAILY PREDMETU

KATEGÓRIA

Základné koncepty a budovanie zručností

ROZSAH

8

ZARADENIE PREDMETU

Povinný (A)

PODMIENKY ABSOLVOVANIA

Aktívna a pravidelná účasť na odbornej praxi vo firmách alebo organizáciách pôsobiacich v IT sektore v rozsahu najmenej 150 hodín. Podmienky, ktorú musíš splniť pre absolvovanie predmetu sú vypracovanie a odovzdanie denníka odbornej (60%) a prezentácia výsledkov odbornej praxe formou posteru (40%). Potrebuješ získať viac ako 70% z celkového počtu bodov, inak ti nebudú udelené kredity za predmet.

STRUČNÁ OSNOVA PREDMETU

  1. Príprava podkladov pre absolvovanie praxe v súlade s príslušnými smernicami fakulty.
  2. Aktívna a pravidelná účasť na odbornej praxi.
  3. Finalizácia dokumentov o priebehu praxe.
  4. Prezentácia výsledkov odbornej praxe formou posteru.

PROJEKTY, KTORÉ VYTVORILI
ŠTUDENTI