Fakulta prírodných vied a informatiky - katedra informatika

KI/KZI/22 

zimný semester

6 kreditov

Kódovanie a zobrazovanie informácií

Čo sa na tomto predmete
naučíš?

Tento predmet je jedným zo základných. Naučíš sa, ako počítač rozmýšľa, v akej forme zapisuje a uchováva informácie a ako dokáže robiť všetky tie zložité veci iba s nulou a jednotkou. Na to ale budeš potrebovať základy logického myslenia, výrokovej logiky, kombinatoriky a teórie grafov. Veľa z toho už poznáš a čo nie, to ťa naučíme.

DETAILY PREDMETU

KATEGÓRIA

Základné koncepty a budovanie zručností

ROZSAH

26 + 26 hodín (prednášky + semináre)

ZARADENIE PREDMETU

Povinný (A)

PODMIENKY ABSOLVOVANIA

Aktívna účasť na seminároch, tri priebežné testy (max. 30 bodov). Ak získaš viac ako 20 bodov môžeš ísť na ústnu skúšku (max. 70 bodov).
Potrebuješ získať viac ako 70% z celkového počtu bodov, inak ti nebudú udelené kredity za predmet.

STRUČNÁ OSNOVA PREDMETU

 1. Výroková logika.
 2. Sémantika výrokovej logiky.
 3. Boolovské funkcie a ich reprezentácia.
 4. Kódovanie informácií. Jednotky informácie. Pozičné číselné sústavy (príprava na priebežný test).
 5. Aritmetické operácie s prirodzenými číslami v sústavách s ľubovoľným základom.
 6. Reprezentácia záporných čísel. Priamy, invezný a doplnkový kód.
 7. Reprezentácia reálnych čísel. Operácie s číslami s pevnou a pohyblivou rádovou čiarkou.
 8. Kódovanie textovej a zvukovej informácie.
 9. Matice (príprava na priebežný test).
 10. Úvod do kombinatoriky a teórie grafov.
 11. Základné kombinatorické princípy. Permutácie, variácie, kombinácie.
 12. Základy teórie grafov.
 13. Vybrané vlastnosti grafov.
 14. Príprava a realizácia skúšky.

PROJEKTY, KTORÉ VYTVORILI
ŠTUDENTI