KI/AA/22

letný semester

3 kredity

Akademická angličtina

Čo sa na tomto predmete
naučíš?

Bez znalosti cudzieho jazyka sa dnes ďaleko nedostaneš, preto ti ponúkame možnosť zdokonaliť svoju angličtinu v odbore, ktorý ťa zaujíma. Naučíš sa odborne vyjadrovať a prezentovať svoje myšlienky v angličtine, čím zvýšiš svoje šance na prácu v medzinárodných a nadnárodných spoločnostiach.

DETAILY PREDMETU

KATEGÓRIA

Základné koncepty a budovanie zručností

ROZSAH

26 hodín (semináre)

ZARADENIE PREDMETU

Povinne voliteľný (B)

PODMIENKY ABSOLVOVANIA

Aktívna účasť na seminároch formou praktických aktivít, ktoré sú bodované (max. 20 bodov). Semestrálna práca vo forme prekladu na zvolenú tému a jej prezentácia na seminári (max. 80 bodov). Potrebuješ získať viac ako 70% z celkového počtu bodov, inak ti nebudú udelené kredity za predmet.

STRUČNÁ OSNOVA PREDMETU

 1. Anglický jazyk. Akademický jazyk. Akademické zručnosti.
 2.  Slovná zásoba. Práca so slovníkmi, prekladačmi a terminologickými databázami. Všeobecná
  akademická slovná zásoba.
 3. Odborná slovná zásoba. Spájanie slov.
 4. Gramatické javy v akademickej angličtine – gramatická štruktúra vety.
 5. Gramatické javy v akademickej angličtine – budúcnosť a minulosť.
 6. Čítanie s cieľom vyhľadávať informácie.
 7. Čítanie s porozumením. Zápis poznámok. Tvorba otázok.
 8. Akademické písanie. Písanie textov relevantných pre akademické potreby.
 9. Životopis. Motivačný list.
 10. Korešpondencia (listy a e-maily).
 11. Počúvanie s porozumením. Prednáška. Zápis poznámok. Tvorba otázok.
 12. Ústna komunikácia. Diskusia o témach súvisiacich so študijným odborom.
 13. Ústny prejav. Prezentácia tém súvisiacich so študijným odborom.

PROJEKTY, KTORÉ VYTVORILI
ŠTUDENTI