Fakulta prírodných vied a informatiky - katedra informatika

I/AZ/22 

zimný semester

3 kredity

Akademické zručnosti

Čo sa na tomto predmete
naučíš?

Súčasťou štúdia sú rôzne seminárky a záverečné práce. Na predmete akademické zručnosti získaš všetky potrebné informácie o aktuálnych požiadavkách na formálnu úpravu spomínaných prác. Prakticky sa naučíš rýchlo a sebavedomo orientovať v prostredí textových editorov, tabuľkových procesorov a prezentačných softvérov aby tvoja budúca záverečná práca vyzerala profesionálne.

DETAILY PREDMETU

KATEGÓRIA

Základné koncepty a budovanie zručností

ROZSAH

26 hodín (semináre)

ZARADENIE PREDMETU

Povinne voliteľný (B)

PODMIENKY ABSOLVOVANIA

Aktívna účasť na seminároch, na ktorých budeš riešiť rôzne zadania. Počas semestra vypracuješ jeden priebežný a jeden finálny projekt, ktorý nakoniec odprezentuješ pred spolužiakmi.  To všetko sa ti započíta do celkového hodnotenia. Pre získanie hodnotenia absolvoval je potrebné získať minimálne 70% z celkového počtu bodov.

STRUČNÁ OSNOVA PREDMETU

 1. Tvorba a formátovanie dokumentu.
 2. Tabuľky a grafy.
 3. Členenie a štruktúra dokumentu, štýly textu, tvorba obsahu.
 4. Referencie.
 5. Revízia a tlač dokumentu.
 6. Zápis použitých zdrojov (spracovanie priebežného projektu).
 7. Úprava a spracovanie údajov v tabuľkovom procesore.
 8. Zložitejšia práca s údajmi v tabuľkovom procesore.
 9. Využitie podmienok v tabuľkovom procesore pri práci s údajmi.
 10. Grafy a konečná úprava súboru (definícia záverečného projektu).
 11. Rozsiahle zoznamy.
 12. Šablóny a formuláre.
 13. Obhajoba záverečného projektu.

PROJEKTY, KTORÉ VYTVORILI
ŠTUDENTI