Fakulta prírodných vied a informatiky - katedra informatika

V3A

zimný semester

3 kredity

Vývoj 3D Aplikácií

Čo sa na tomto predmete
naučíš?

V rámci tohto predmetu môžete vytvoriť svoje vlastné herné štúdio a spoločne vyvíjať ďalšiu zábavnú hru, ktorú môžete tiež zverejniť, aby ju hrali ľudia na celom svete. Na hre môžete spolupracovať v rôznych rolách: projektový manažér, vývojár, grafik, tvorca a levelov a pod.

DETAILY PREDMETU

KATEGÓRIA

Vývoj hier a grafika, programovanie, fyzika

ROZSAH

13 hodín (semináre)

ZARADENIE PREDMETU

Povinne voliteľný (B)

PODMIENKY ABSOLVOVANIA

Budeš aktívny na hodinách, priebežne riešiš čiastkové projekty, úspešne pripravíš a prezentuješ projekty, ktorých bodovanie je uvedené v kurze, pričom jednotlivé časti majú stúpajúcu náročnosť a korešpondujú s témami kurzu. Finálny projekt obhajuješ na poslednej hodine pričom súčasťou obhajoby je okrem prezentácie i vysvetlenie vybraných častí kódu.

STRUČNÁ OSNOVA PREDMETU

1. 3D v herných enginoch. Unity. Základné objekty aplikácie.

2. Základné objekty a použitie predpripravených prvkov (assetov), správanie – rotácia, práca so svetlom, typy svetla, audio, parametre 3D zvuku, definícia viacerých kamier, prepínanie medzi kamerami – domáca príprava: V rámci domácej prípravy, pokiaľ nie je definovaná práca na projekte, študenti dokončujú úlohy začaté na seminároch a uvádzajú ich do fázy spustiteľnosti. Výsledky prezentujú na začiatku ďalšej hodiny. (2 hod.)

3. Projekt 1: Slnečná sústava – obeh planét okolo Slnka – domáca príprava: Príprava projektu. (4 hod.)

4. Základné koncepty hier: používanie šablón (prefabov), pomocná mriežka v editore – domáca príprava: 2 hod.

5. Ovládanie hráča a ovládanie kamery pri FPS prístupe, komponent rigid-body a detektor kolízií – domáca príprava: 2 hod.

6. Fyzika, materiál objektu – definovanie gumy, renderovanie pohybu – domáca príprava: 2 hod.

7. Smrtiaca zóna, 2D Canvas v 3D aplikácii a počítanie bodov – domáca príprava: 2 hod.

8. Štruktúra objektu v Unity a event-model, komponenty CharacterController a InputManager, projektil a koncepcia streľby. Definícia správania cieľa. Projekt 2: Strieľačka z prvej osoby – príprava tímoveého projektu, definícia tímov, lídra a úloh – domáca príprava: Návrh a štruktúra FPS shooter aplikácie. (2 hod.)

9. Particle system ako nástroj na tvorbu efektov. Spawner – nezávislé generovanie objektov (cieľov).
Pripomienkovanie tímového projektu – domáca príprava: Práca na projekte 2. (6 hod.)

10. Menu hry. Úvodné menu aplikácie. UI elementy. Riadenie udalosťami. Prepínanie medzi položkami menu. Nastavenia používateľa. Prerušenie hry – domáca príprava: Práca na projekte 2. (6 hod.)

11. Nekonečný bežec (Infinity runner). Koncept a typy nekonečnosti hracieho priestoru. Rolovanie textúry. Definícia prostredia a hráča. Definícia generátora prostredia a objektov. Vlastný jednoduchý Game Manager. Projekt3: Variácie nekonečného bežca – domáca príprava: Návrh a štruktúra projektu 3. Práca na projekte 2. (6 hod.)

12. Pohyb okolia k hráčovi. Využitie tried typu List, porovnanie s jazykom Java. Ovládanie celej hry jediným skriptom. Pohyb hráča v krajine. Vytváranie objektov pred hráčom – domáca príprava: Práca na projekte 2 a 3. (8 hod.)

13. Obhajoba tímového projektu a projektu 3 – domáca príprava: Finalizácia projektu 3. Príprava na prezentáciu. (8 hod.)

PROJEKTY, KTORÉ VYTVORILI
ŠTUDENTI