Fakulta prírodných vied a informatiky - katedra informatika

IV

letný semester

6 kreditov

Internet vecí

Čo sa na tomto predmete
naučíš?

Internet vecí zahŕňa zariadenia okolo nás, ktoré dokáže komunikovať s ostatnými zariadeniami cez rôzne komunikačné prostredia. Tieto zariadenia častokrát obsahujú aj senzory, ktoré dokážu zisťovať udalosti alebo zmeny vo svojom prostredí a odosielať tieto informácie na ďalšie spracovanie.

DETAILY PREDMETU

KATEGÓRIA

Internet vecí, hardvér, senzorické siete

ROZSAH

26 hodín (13 prednášok a 13 cvičení)

ZARADENIE PREDMETU

Povinný (A)

PODMIENKY ABSOLVOVANIA

Absolvuješ v plnom rozsahu všetky prednášky z predmetu Internet vecí. V rámci cvičení budeš aktívne podieľať na riešení jednotlivých zapojení kde sa predpokladá aj znalosť jazyka C++. Do celkového hodnotenia sa započítavajú priebežné získané výsledky z aktívnej účasti na cvičeniach. V závere semestra vypracuješ projekt, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou toho aby si sa mohol zúčastniť písomnej skúšky.

STRUČNÁ OSNOVA PREDMETU

1. Architektúra Internetu vecí

2. Rozšírenie základnej terminológie – inteligentné systémy, inteligentný priestor, IoT, IoE, otvorené systémy; inteligencia, automatizácia, riadenie a rozhodovanie, informatika v inteligentných informačno-riadiacich systémoch – domáca príprava: 4 hod.

3. Základy fungovania bezdrôtových (mobilných) komunikačných prostriedkov a zariadení (napr. Bluetooth, WiFi, RFID) – domáca príprava: 2 hod.

4. Základné stavebné bloky, senzory a akčné členy pre Internet vecí – domáca príprava: 2 hod.

5. Základy programovania prvkov pre Internet vecí, práca s Arduino UNO

6. Základné vlastnosti Arduina a programové prostredie – domáca príprava: Študenti sa doma prostredníctvom kurzu predpripravia na hodinu (4 hod.)

7. Vývojové prostredie pre Arduino, Inštalácia Arduino IDE – domáca príprava: Študenti si okrem programového prostredia Arduino IDE naštudujú aj iné alternatívy programového prostredia (4 hod.)

8. Programovanie ultrazvukového snímača HC-SR04 s Arduinom a DHT11/DHT22 Teplotný senzor a senzor vlhkosti – domáca príprava: 4 hod.

9. Barometrický senzor BMP 180 používaný na meranie tlaku ovzdušia a yyužitie dažďového senzora FC-37 v reálnych podmienkach – domáca príprava: Študenti si doma naštudujú problematiku akými spôsobmi merať barometrický tlak. Študenti sa v rámci dostupnej literatúry oboznámia aj s inou alternatívou dažďového senzora (6 hod.)

10. Membránová klávesnica a MQ-2 dymový – plynový senzor – domáca príprava: Študenti sa v rámci domácej prípravy teoreticky pripravia na to ako a kde využiť
dané senzory (4 hod.)

11. Riešenie a opakovanie problematických úloh – domáca príprava: Príprava na praktické zadanie (10 hod.)

12. Meteo stanica riadená mikrokontrolérom Arduino – domáca príprava: Pozorovanie počasia, meranie teploty, meranie vlhkosti, meranie množstva atmosferických zrážok, grafické znázornenie aktuálne nameranej vlhkosti a teploty (10 hod.)

13. Identifikácia používateľa hlasom – domáca príprava: Jedinečná biometrická technológia, identifikácia používateľa hlasom pomocou Arduina (10 hod.)

14. Príprava na skúšku, skúška – domáca príprava: Príprava na skúšku (36 hod.)

PROJEKTY, KTORÉ VYTVORILI
ŠTUDENTI