Fakulta prírodných vied a informatiky - katedra informatika

FT

zimný semester

5 kreditov

Frontendové technológie

Čo sa na tomto predmete
naučíš?

Každý z nás pozná Netflix. Veľa ľudí si ho obľúbilo práve vďaka tomu, že v ňom možno jednoducho vyhľadávať filmy pomocou názvu, alebo ich vyfiltrovať podľa žánru, hodnotenia a pod.  V dnešnej dobe chceme všetci pracovať s aplikáciami, ktoré sú intuitívne, rýchle a jednoducho v nich vieme nájsť to, čo hľadáme.  Na frontendových technológiach sa ich naučíš programovať  v Javascript frameworku, konkrétne vo Vue.js.  Na tomto framweorku je založených mnoho známych appiek, ako napríklad spomínaný Netflix, Trivago alebo Adobe. Po absolvovaní tohto predmetu budeš schopný navrhnúť a vytvoráť moderné, interaktívne a rýchle webové aplikácie.

DETAILY PREDMETU

KATEGÓRIA

webové stránky

ROZSAH

13 hodín

ZARADENIE PREDMETU

Povinne voliteľný (B)

PODMIENKY ABSOLVOVANIA

Podmienkou, pre absolvovanie predmetu je aktívna účasť na seminároch, priebežná práca na zadaniach a taktiež budeš musieť vypracovať a odprezentovať svoj finálny projekt. Hodnotenie: A: 100-95%,B: 94-90%, C: 89-85%, D: 84-80%,E: 79-70%, Fx: menej ako 69%.

STRUČNÁ OSNOVA PREDMETU

1. Frontendové frameworky, princíp, filozofia, prehľad aktuálnych riešení a ich filozofia.

2. Čo je VueJS, Časti aplikácie (html, js, css), Prezentácia základných pravidiel prostredníctvom sandboxov (Vue inštancia, data, metódy), DOM model. – domáca príprava: Vyriešenie trojice úloh v sandboxe – pochopenie filozofie Vue (4 hod.)

3. Visual Studio Code, Štruktúra aplikácie, editácia a parametrizácia základného projektu (šablóna, životný cyklus, hooks), Udalosti vo webovej aplikácii, objekt udalostí, v-model ako pilier reaktívnosti, v-if, v-for a jeho obmedzenia. – domáca príprava: Tvorba jednoduchého projektu zameraného na generovanie dizajnu a spracovanie udalostí v aplikácii – zoznámenie sa s prostredím. (4 hod.)

4. Práca so zoznamom (v-for, renderovanie). Technológia Material design a techniky pre jeho aplikáciu. – domáca príprava: Vytvorenie jednoduchého projektu so zoznamom a aplikovaným material designom (4 hod.)

5. In-line editovanie. Pridávanie prvkov do zoznamu (štandardný a alternatívny prístup). Ďalšie operácie v zozname (hromadný výber elementov). – domáca príprava: Príprava prvého projektu – tvorba zoznamu s editáciou a mazaním, aplikácia Material designu. (8 hod.)

6. Komponenty (zapuzdrenosť a znovupoužiteľnosť), organizácia komponentov (kontajner – obsah), komunikácia medzi komponentami. – domáca príprava: Finalizácia úvodného projektu. (10 hod.)

7. Vue-router a URL-based komponenty. Bezpečnostné problémy a ich riešenie. – domáca príprava: Hodnotenie projektu. Každý študent hodnotí (peer-review) aplikácie 5 spolužiakov. (4 hod.)

8. SPA – jednostránková aplikácia. Skladanie aplikácie z komponentov, návrh rozhrania a komunikácie medzi komponentami. Props – premenné komponentov.

9. Vuex – manažment premenných (getters, mutations, actions). Využitie zdieľaného úložiska (store) pri komunikácii medzi komponentami. – domáca príprava: Tvorba SPA aplikácie (8 hod.)

10. Komunikácia medzi komponentami cez komponenty store, computed a mapgetters. – domáca príprava: Finalizácia SPA aplikácie (12 hod.)

11. Vuetify – predstavenie komponentov, predstavenie tém pre záverečné projekty. – domáca príprava: Hodnotenie SPA aplikácie. Každý študent hodnotí (peer-review) aplikácie 5 spolužiakov. (6 hod.)

12. Komponenty Vuetify (zoznamy, menu, komponenty podporujúce tvorbu štruktúry aplikácie, šablóny). – domáca príprava: Príprava záverečného projektu – aplikácia s komponentami Vuetify. (14 hod.)

13. Prezentácia a obhajoba záverečného projektu. – domáca príprava: Finalizácia záverečného projektu. (12 hod.)

PROJEKTY, KTORÉ VYTVORILI
ŠTUDENTI