Fakulta prírodných vied a informatiky - katedra informatika

APG

zimný semester

3 kredity

Aplikovaná počítačová grafika

Čo sa na tomto predmete
naučíš?

Počas semestra sa oboznámiš so základnými pojmami a princípmi 3D modelovania v open-source programe na tvorbu 3D grafiky Blender. Výsledkom tvojho vzdelávania budú nové skúsenosti v oblasti 3D modelovania, ktoré môžeš využiť pre tvorbu animácií či modelov do počítačových hier alebo navrhovať a vizualizovať produkty pre trh.

DETAILY PREDMETU

KATEGÓRIA

Tvorba webu, vývoj hier a grafika

ROZSAH

13 hodín (cvičenia)

ZARADENIE PREDMETU

Povinne voliteľný (B)

PODMIENKY ABSOLVOVANIA

Aktívna účasť na hodinách, vypracovanie zadaní v rámci semestra, odovzdanie záverečného projektu a jeho obhajoba.

STRUČNÁ OSNOVA PREDMETU

1. Prostredie Blenderu – rozloženie pracovnej plochy, pohľady na scénu, perspektíva. Posunutie scény. Označovanie objektov. Módy zobrazovania scény. Object mode a Edit mode. – domáca príprava: v rámci domácej prípravy študenti riešia zadania pre každú tému a vlastné projekty

2. Object mode – Vkladanie objektov a transformácie v Object mode. Edit mode – Manipulácia s objektami, vrcholmi, hranami, stenami. – domáca príprava: 2 hod.

3. Outliner. Properties. Režimy renderovania. Vkladanie roviny a objektov. Práca s kurzorom. Pivot point. Edit mode – transformácie a deformácie objektov a ich častí. – domáca príprava: 2 hod.

4. Materiály. Pridávanie materiálov a nastavovanie ich vlastností. Subdivide. Priraďovanie materiálov objektom a ich častiam. Mesh. Vytvorenie a deformácie. – domáca príprava: 3 hod.

5. Vytvorenie vonkajšieho vzhľadu vybraného objektu. Označovanie vrcholov, čiar a faces. Odstraňovanie duplicít. Použitie nástroja Extrude a jeho nastavenia. – domáca príprava: 4 hod.

6. Edit mode – tvorba nových objektov a ich pomenovanie. – domáca príprava: 4 hod.

7. Práca s materiálmi a ich knižnicami. – domáca príprava: 4 hod.

8. Práca s 3D objektami, transformácie a ich umiestňovanie na vopred určené miesto. Tvorba otvorov v objektoch. – domáca príprava: 4 hod.

9. Knižnice. Výber objektov z knižníc. Predspracovanie objektov pred vložením do scény. Export, import. 3D formáty. – domáca príprava: 4 hod.

10. Nastavenie osvetlenia scény. Spôsoby renderovania. – domáca príprava: 6 hod.

11. Tvorba animácie. – domáca príprava: 6 hod.

12. 3D tlač. Práca s 3D tlačiarňou. – domáca príprava: 4 hod. 13. Odovzdanie projektu. – domáca príprava: 6 hod.

PROJEKTY, KTORÉ VYTVORILI
ŠTUDENTI