Fakulta prírodných vied a informatiky - katedra informatika

JW

zimný semester

5 kreditov

Jazyky webu

Čo sa na tomto predmete
naučíš?

Jazyky webu je jeden z povinných predmetov, ktoré absolvuješ hneď v prvom semestri štúdia. Naučíš sa ako funguje web,  aké algoritmy používa Google a ako vytvoriť  webovú stránku, ktorá bude vyzerať dobre na počítačoch, tabletoch aj telefónoch. Budeš vedieť písať kód v HTML, CSS aj JS. Ak ti tieto pojmy momentálne nie sú známe, nevadí. Naučíme ťa všetko pekne od základov.

DETAILY PREDMETU

KATEGÓRIA

Tvorba webových stránok

ROZSAH

6 hodín (prednášky) + 13 hodín (cvičenia)

ZARADENIE PREDMETU

Povinne voliteľný (B)

PODMIENKY ABSOLVOVANIA

Na seminároch ťa budú čakať autotesty, aby si si zopakoval vedomosti z predošlej hodiny. V priebehu semestra vypracuješ projekt podľa zadania vyučujúceho, odprezentuješ ho a absolvuješ jeden záverečný test.

STRUČNÁ OSNOVA PREDMETU

1. Internet – URL, HTTP, úvod do značkovacích jazykov, jazyk HTML5 – štruktúra HTML, značky pre formátovanie obsahu, odkazy zoznamy

2. Jazyk HTML5 – elementy a ich atribúty, formátovanie textu (odsek, nadpis, sémantické značky, entity, formát písma a farby) – domáca príprava: Riešenie zadaní v systéme Priscilla, pre každý týždeň je pripravená séria úloh rôznej náročnosti a séria mikrolearningových lekcií pokrývajúcich danú tému (3 hod.)

3. Jazyk HTML5 – grafika, audio, video, iframe, linky, značky pre štruktúru stránky, tabuľky – domáca príprava: 3 hod.

4. Jazyk HTML5 – formuláre, formulárové elementy a atribúty, validácia formulárov – domáca príprava: 3 hod.

5. CSS – základné vlastnosti kaskádových štýlov, prepojenie na HTML, formátovanie textu, farby – domáca príprava: 3 hod.

6. CSS – zoskupovanie, dedičnosť, kaskáda – selektor CLASS, selektor ID, pseudo triedy a elementy – domáca príprava: 2 hod.

7. CSS – box model, obrázky, vlastnosti display a position, tabuľky, media queries – domáca príprava: 2 hod.

8. Vyhľadávanie na webe, indexácia dokumentov, PageRank, príprava na praktický test – domáca príprava: príprava na praktický test (10 hod.)

9. Responsive Web Design, Grid system, CSS Frameworks – domáca príprava: 3 hod.

10. JavaScript – úvod do JS, premenné, riadiace štruktúry, reťazce, polia, funkcie – domáca príprava: 5 hod.

11. JavaScript – Document Object Model, manipulácia s elementami, udalosťami riadené programovanie, verzie jazyka JavaScript, ECMAScript 2018 – domáca príprava: 5 hod.

12. Prístupný web, bezpečnosť na webe – domáca príprava: 2 hod.

13. Jazyk XML – definícia elementov, atribútov a štruktúry dokumentu, formátovanie XML pomocou CSS, zobrazovanie XML pomocou XSLT, XPath, DTD – domáca príprava: 2 hod.

14. Príprava a prezentácia záverečného projektu

PROJEKTY, KTORÉ VYTVORILI
ŠTUDENTI