Fakulta prírodných vied a informatiky - katedra informatika

KI/ KPL/22

letný semester

5 kreditov

Korpusová a počítačová lingvistika

Čo sa na tomto predmete
naučíš?

Čo má spoločné informatika a jazyk? Možno viac ako si myslíš. Predmet korpusová a počítačová lingvistika je jedným z novších predmetov, ktoré sa u nás vyučujú. Na hodine sa naučíš prakticky pracovať s veľkými textovými súbormi, hľadať v nich užitočné informácie. Po absolvovaní predmetu ti nebudú cudzie ani slová ako fonetika a fonológia, morfológia, syntax, sémantika a pragmatika.

DETAILY PREDMETU

KATEGÓRIA

Dátová veda a umelá inteligencia

ROZSAH

13 + 26 hodín (prednášky + semináre)

ZARADENIE PREDMETU

Povinne voliteľný (B)

PODMIENKY ABSOLVOVANIA

V priebehu semestra budeš pracovať na rôznych tímových projektoch, ktoré na seba nadväzujú. Prípravu a praktické aktivity budeš realizovať na seminároch za čo budeš získavať body (max. 80 bodov). Nakoniec výsledky svojich projektov odprezentuješ (max. 10 bodov). Samozrejmosťou je aktívna účasť na seminároch. Pre udelenie kreditov je potrebné získať viac ako  70% z celkového počtu bodov.

STRUČNÁ OSNOVA PREDMETU

Pre každý týždeň je v edukačnom prostredí pripravená séria úloh rôznej náročnosti a séria vzdelávacích materiálov pokrývajúcich danú tému, ktorú študent sám vypracuje. Problémové a ťažšie pochopiteľné časti príkladu budú konzultované na cvičeniach.

 1. Úvod do počítačovej lingvistiky. Prirodzený jazyk, jeho funkcia a štruktúra.
 2. Jazyk ako množina slov a viet. Formálna lingvistika.
 3. Fonetika a fonológia, morfológia, syntax, sémantika a pragmatika.
 4. Jazyková komplexnosť.
 5. Zdroje lingvistických dát. Typológia korpusov. Slovenský národný korpus. Aranea.
 6. Vyhľadávanie v korpusoch. Metódy a využitie korpusov.
 7. Zarovnanie textov.
 8. Automatický preklad. Prístupy k strojovému prekladu.
 9. Prekladový a jazykový model. Štatistický strojový preklad. Online prekladače.
 10. Neurónový strojový preklad.
 11. Evalvácia strojového prekladu.
 12.  Manuálna evalvácia strojového prekladu.
 13.  Automatická evalvácia strojového prekladu.

PROJEKTY, KTORÉ VYTVORILI
ŠTUDENTI