Fakulta prírodných vied a informatiky - katedra informatika

USI

zimný semester

6 kreditov

Úvod do softvérového inžinierstva

Čo sa na tomto predmete
naučíš?

Tento predmet ťa má za cieľ naučiť základné inžinierske zručnosti, ktoré musí mať každý programátor alebo človek zapojený do vývoja softvéru. Pri vývoji softvéru sa používa veľké množstvo nástrojov, ktoré nám zjednodušujú prácu alebo ju spravia efektívnejšou. Pomôžeme ti oboznámiť sa s postupmi, nástrojmi a technológiami používanými pri profesionálnych riešeniach softvérových projektov.

DETAILY PREDMETU

KATEGÓRIA

Programovanie a softvérové inžinierstvo

ROZSAH

26 hodín účasť na prednáškach a 26 hodín na cvičeniach + 98 hodín domáca príprava

ZARADENIE PREDMETU

Povinný (A)

PODMIENKY ABSOLVOVANIA

Absolvovanie predmetu pozostáva z aktívnej účasti na cvičeniach kde počas celého semestra budeš vypracovávať praktické zadania. Osvojené postupy a získané poznatky ktoré získaš ti následne pomôžu vypracovať záverečný projekt zameraný na špecifikáciu softvérového produktu na zvolenú tému. V skúškovom období ťa bude ešte čakať teoretický test, ktorý bude pozostávať zo základnej terminológie a vzťahov medzi pojmami.

STRUČNÁ OSNOVA PREDMETU

 1. Softvérové procesy. Modely životného cyklu softvérového produktu.
 2. Softvérová podpora vývoja softvéru – CASE, riadenie projektu, správa verzií, testovanie.
 3. Získavanie, analýza a špecifikácia požiadaviek.
 4. Agilné metódy riadenia vývoja softvérového produktu – SCRUM.
 5. Agilné metódy riadenia vývoja softvérového produktu – Kanban.
 6. UML – Model prípadov použitia a scenáre.
 7. UML – modelovanie štruktúry softvérových produktov.
 8. UML – modelovanie správania softvérových produktov.
 9. BPML – Modelovanie biznis procesov.
 10. Návrh používateľského rozhrania.
 11. Vývoj a testovanie softvérového produktu.
 12. Nasadenie, údržba, rozvoj softvérového produktu.
 13. DevOps – Aktuálne trendy vo vývoji a prevádzke softvérového produktu.
 14. Príprava a realizácia skúšky.

PROJEKTY, KTORÉ VYTVORILI
ŠTUDENTI