Fakulta prírodných vied a informatiky - katedra informatika

USTJ

letný semester

6 kreditov

Údajové štruktúry a triedy v jazyku Java

Čo sa na tomto predmete
naučíš?

letnom semestri prvého roka tvojho štúdia si môžeš vybrať predmet Údajové štruktúry a triedy v jazyku Java. Keďže si už absolvoval programovanie v Pythone, písanie kódu v Jave bude pre teba isto hračka! Začneme s premennými a podmienenými príkazmi, prejdeme cez cykly, údajové typy a Stringy, naučíme ťa  používať výnimky, polia a matice, budeme pracovať s databázami. Naučíme ťa programovať viac objektovano-orientovane   a predmet zakončíme prácou s vláknami a testovaním (JUnit).

DETAILY PREDMETU

KATEGÓRIA

Programovanie a softvérové inžinierstvo

ROZSAH

13 hodín (prednášky) + 13 hodín (cvičenia)

ZARADENIE PREDMETU

Povinne voliteľný (B)

PODMIENKY ABSOLVOVANIA

Budeš sa aktívne zúčastňovať na seminároch, priebežne vyriešiš zadania zadané a hodnotené v systémoch Priscilla a Moodle (vyriešenie mikrolearningových úloh a programov z
daného týždňa minimálne na 70%). Napíšeš si dva priebežné komplexné testy zamerané na zmeranie schopností v algoritmizácii a programovaní podľa prebraných tematických celkov (úspešnosť min. 40%). A na záver už len absolvuješ skúšku (test minimálne na 70%, ústna odpoveď).

STRUČNÁ OSNOVA PREDMETU

1. Jazyk Java, Príkazy výstupu, Premenné, Načítanie hodnôt
2. Podmienený príkaz, Cyklus, Číselné údajové typy, Ostatné údajové typy
3. String I., String II., Vnorené cykly a efektívnosť, Viacnásobné vetvenie
4. Výnimky, Polia, Práca s poľom
5. Matice, Streamy, Práca s databázami
6. Riešenie problémových úloh, 1. praktický test
7. Úvod do objektovo orientovaného programovania, Metódy
8. Zapuzdrenosť, Konštruktory, Príklady tried
9. Viac o triedach, Statické premenné
10. Dedičnosť, Polymorfizmus
11. Testovanie, JUnit, základné typy testov
12. Vlákna. Rozhrania.
13. Riešenie problémových úloh, 2. praktický test
14. Príprava na skúšku, skúška

PROJEKTY, KTORÉ VYTVORILI
ŠTUDENTI