SJ

letný semester

5 kreditov

Skriptovacie jazyky

Čo sa na tomto predmete
naučíš?

V zimnom predmete sa stretneš s predmetom jazyky webu, kde sa naučíš základy tvorby webových stránok, pomocou jazykov HTML, CSS a JS. V letnom semestri tieto vedomosti prehĺbiš na predmete skriptovacie jazyky, kde sa naučíš pokročilé princípy tvorby webov. Naučíš sa, písať kód v skriptovacom jazyku PHP, ktorý využiješ k tomu, aby si vedel spracovať údaje z formulárov, cookies, napojiť web stránku na databázu alebo vytvoriť admin rozhranie.

DETAILY PREDMETU

KATEGÓRIA

webové stránky

ROZSAH

Denné štúdium: prednášky: 13 hodín, cvičenia: 26 hodín, domáca príprava: 87 hodín. Externé štúdium: kontaktná výučba: 15 hodín, dištančná výučba prostredníctvom LMS a konzultácie: 24 hodín, samostatná príprava: 87 hodín.

ZARADENIE PREDMETU

Povinný (A)

PODMIENKY ABSOLVOVANIA

Aby si získal kredity, musíš sa aktívne zúčasňovať na  hodinách, priebežne riešiť zadania a vytvoriť záverečný projekt. Celkovo musíš získať minimálne 70% bodov.

STRUČNÁ OSNOVA PREDMETU

1. Skriptovacie jazyky. Riadiace štruktúry. Premenné. Lokálne vývojové prostredia. – domáca príprava: K jednotlivým lekciám sú vytvorené zadania v systéme PRISCILLA, ktoré pokrývajú obsah nedatabázových lekcií. Študenti ich vypracúvajú v rámci domácej prípravy. V ďalších lekciách študenti v rámci domácej prípravy dokončujú aktivity a ladia kód zo seminárov.

2. Kombinácia HTML a PHP kódu, príklady podmienok a cyklov. – domáca príprava: Vytvorenie lokálneho vývojového prostredia v domácich podmienkach. Riešenie úloh v systéme Priscilla. (6 hod.)

3. Údajové štruktúry. Integrácia komponentov HTML/CSS/JS. Skladanie dynamickej štruktúry za pomoci PHP(include, include_once) – domáca príprava: Vytvorenie vlastnej šablóny v HTML/CSS/JS. Riešenie úloh v systéme Priscilla. (8 hod.)

4. Oddelenie procesnej logiky od prezentačnej logiky procedurálnym spôsobom. Oboznámenie sa s konceptom vytvárania funkcií. – domáca príprava: Riešenie úloh v systéme Priscilla. (8 hod.)

5. Objektovo orientované programovanie v PHP. Magické metódy (__construct, __call atď.) – domáca príprava: Riešenie úloh v systéme Priscilla. (8 hod.)

6. Predstavenie štandardizovaných PHP modulov na spojenie s databázovými platformami ako mysqli alebo PDO – domáca príprava: Definícia špecifikácií pre projekt, vytvorenie ERD. (4 hod.)

7. Tvorba databázovej štruktúry pre vybranú aplikáciu. Prepojenie PHP aplikácie s MySQL/MariaDB databázou – domáca príprava: Definovanie štruktúry tried z pohľadu BL (4 hod.)

8. Manipulácia s dátami (fetch, fetchAll alebo fetchAssoc). Prípady použitia. – domáca príprava: Vytvorenie alternatívnych metód za pri použití mysqli, riešenie jednoduchých zadaných úloh. (6 hod.)

9. CRUD operácie – domáca príprava: Implementácia atomických operácií nad príslušnou databázovou platformou (6 hod.)

10. Webové formuláre a premenné typu $_GET a $_POST – domáca príprava: Spracovanie webových formulárov a preskúmanie možností využitia globálnej premennej $_SERVER (6 hod.)

11. Cookies. Interakcia s používateľom pomocou $_COOKIE a setcookie – domáca príprava: 4 hod.

12. Verifikačný systém na základe využitia sessions ($_SESSION, session_start) – domáca príprava: Implementácia registrácie a prihlasovania používateľa (8 hod.)

13. Sumarizovanie dosiahnutých vedomostí a kompletizácia všetkých prezentovaných funkcionalít do jedného uceleného riešenia. Prezentácia realizovaného riešenia ako aj vysvetlenie účelu jednotlivých častí daného riešenia. – domáca príprava: Príprava(18), realizácia(2) (20 hod.)

PROJEKTY, KTORÉ VYTVORILI
ŠTUDENTI