Fakulta prírodných vied a informatiky - katedra informatika

SPROG

zimný semester

3 kredity

Seminár z programovania

Čo sa na tomto predmete
naučíš?

Ruka v ruke s predmetom Programovanie môžeš absolvovať aj predmet Seminár z programovania hneď v zimnom semestri prvého roka tvojho štúdia. Aj na tomto predmete budeš programovať v jazyku Python. Čiže, ak niečo nestihneš na cvičení z Programovania, nevadí, na seminári to hravo dobehneš. A ak niečomu náhodou nebudeš rozumieť, na seminári je čas vysvetliť to opäť.

DETAILY PREDMETU

KATEGÓRIA

Programovanie a softvérové inžinierstvo

ROZSAH

13 hodín (semináre)

ZARADENIE PREDMETU

Povinne voliteľný (B)

PODMIENKY ABSOLVOVANIA

Aktívne sa budeš zúčastňovať na hodinách, priebežne budeš riešiť zadania zadávané a hodnotené v systémoch Priscilla a Moodle (minimálne na 70%). Úspešne pripravíš a odprezentuješ dva projekty, pričom prvý je pomerne jednoduchý, druhý vyžaduje aplikáciu všetkých znalostí získaných v rámci semestra. Prezentácia i úroveň projektu je bodovaná.

STRUČNÁ OSNOVA PREDMETU

1. Jazyk Python, Príkaz výstupu, Premenné
2. Príkaz vstupu, Podmienený príkaz, Cyklus
3. Operácie v cykle, Údajové typy, Číselné údajové typy
4. Desatinné čísla, Logické výrazy, Reťazce
5. Znaky a špeciálne výpisy, Rezy a základné funkcie
6. Cyklus while, Jednoduché zoznamy, Práca s reťazcami
7. Riešenie problémových úloh, opakovanie, prezentácia úvodného projektu
8. Vlastné funkcie, Rekurzia
9. Výnimky, Textové súbory
10. Spracovanie zoznamu (funkcie, metódy, rezy), Zoznam ako parameter a návratová hodnota
11. N-tice, Zoznam zoznamov
12. Množina, Slovník
13. Prezentácia záverečných projektov

PROJEKTY, KTORÉ VYTVORILI
ŠTUDENTI