PROG

zimný semester

6 kreditov

Programovanie

Čo sa na tomto predmete
naučíš?

Programovanie patrí medzi povinné predmety a absolvuješ ho hneď v prvom semestri tvojho štúdia. Naučíš sa písať efektívny zdrojový kód v jazyku Python. Či už máš predošlé skúsenosti s programovaním v tomto jazyku alebo nie, my ťa naučíme programovať pekne od základov. Začneme s premennými a podmienenými príkazmi, prejdeme cez cykly, údajové typy a reťazce, naučíme ťa písať vlastné funkcie,  používať výnimky, pracovať so súbormi a predmet zakončíme rekurziou, zoznamami, slovníkmi a množinami.

DETAILY PREDMETU

KATEGÓRIA

Programovanie a softvérové inžinierstvo

ROZSAH

13 hodín (prednášky) + 13 hodín (cvičenia)

ZARADENIE PREDMETU

Povinný (A)

PODMIENKY ABSOLVOVANIA

Aktívne sa budeš zúčastňovať na seminároch, priebežne budeš riešiť zadania zadávané a hodnotené v systémoch Priscilla a Moodle (vyriešenie mikrolearningových úloh a programov z daného týždňa minimálne na 70%.) Úspešne budeš musieť absolvovať dva priebežné komplexné testy zamerané na zmeranie schopností v algoritmizácii a programovaní podľa prebraných tematických celkov (úspešnosť min. 40%)
A na záver úspešne absolvuješ záverečnú skúšku (test minimálne na 70%, ústna odpoveď).

STRUČNÁ OSNOVA PREDMETU

1. Jazyk Python, Príkaz výstupu, Premenné
2. Príkaz vstupu, Podmienený príkaz, Cyklus
– domáca príprava: riešenie zadaní v systéme Priscilla, pre každý týždeň je pripravená séria 10-20
programov rôznej náročnosti a séria mikrolearningových lekcií pokrývajúcich danú tému
3. Operácie v cykle, Údajové typy, Číselné údajové typy
4. Desatinné čísla, Logické výrazy, Reťazce
5. Znaky a špeciálne výpisy, Rezy a základné funkcie
6. Cyklus while, Jednoduché zoznamy, Práca s reťazcami
7. Riešenie problémových úloh, 1. praktický test
8. Vlastné funkcie, Rekurzia
9. Výnimky, Textové súbory, Úvod do zoznamov, Uloženie údajov do zoznamu
10. Spracovanie zoznamu (funkcie, metódy, rezy), Zoznam ako parameter a návratová hodnota
11. N-tice, Zoznam zoznamov
12. Množina, Slovník
13. Riešenie problémových úloh, 2. praktický test
14. Príprava na skúšku, skúška

PROJEKTY, KTORÉ VYTVORILI
ŠTUDENTI