Fakulta prírodných vied a informatiky - katedra informatika

DBS

zimný semester

6 kreditov

Databázové systémy

Čo sa na tomto predmete
naučíš?

Možno si sa už stretol s pojmom databáza nakoľko sa o nich často hovorí nie len v IT svete, ale aj v tom bežnom. Môžeme ich využívať na viacero spôsobov, no vo väčšine prípadov ti budú slúžiť na ukladanie a zoradenie nejakých údajov. Ešte predtým, ako sa pustíš do ich využívania, najlepším prvým krokom je dozvedieť sa o nich čo možno najviac. Preto predmet databázové systémy je zaradený ako povinný predmet vyučovaný v prvom ročníku zimného semestra tvojho štúdia, v ktorom sa oboznámiš ako databázy fungujú, aké výhody ti prinesú, akým spôsobom môžeš navrhnúť ich model a naučíš sa používať na pokročilej úrovni SQL jazyk potrebný na manipuláciu s údajmi.

DETAILY PREDMETU

KATEGÓRIA

Dátová veda a umelá inteligencia

ROZSAH

26 hodín účasť na prednáškach a 26 hodín na cvičeniach + 98 hodín domáca príprava

ZARADENIE PREDMETU

Povinný (A)

PODMIENKY ABSOLVOVANIA

Absolvovanie predmetu pozostáva z tvojej aktívnej účasti na cvičeniach, na ktorých budeš v priebehu semestra riešiť rôzne praktické zadania či už priamo v škole alebo doma. Na základe nadobudnutých vedomostí vypracuješ ku koncu semestra projekt, ktorý sa bude zameriavať na návrh dátového modelu na určitú tému a v skúškovom období ťa bude čakať teoretický test zameraný na základnú terminológiu.

STRUČNÁ OSNOVA PREDMETU

 1. Úvod do databázových systémov, relačné databázové systémy.
 2. Jazyk SQL – DML (SELECT, WHERE, ORDER BY, GROUP BY, HAVING, funkcie) .
 3. Jazyk SQL – DML (SELECT, JOIN, množinové operátory, INSERT, UPDATE, DELETE).
 4. Jazyk SQL – DML (SELECT, poddotazy).
 5. Jazyk SQL – DDL (CREATE, ALTER, DROP), zobrazenia (VIEW), procedurálne rozšírenia SQL.
 6. Dátové modelovanie.
 7. Relačný dátový model, Entitno-relačné modelovanie.
 8. Normalizácia dátového modelu.
 9. Transakčné spracovanie a konkurenčný prístup.
 10. Transakčné spracovanie a konkurenčný prístup, obnova a zotavenie z chýb.
 11. Bezpečnosť databázových systémov.
 12. Primárna a indexová organizácia.
 13. NoSQL databázy.
 14. Príprava a realizácia skúšky.

PROJEKTY, KTORÉ VYTVORILI
ŠTUDENTI